Latest News


ອະນຸລັກສັດປ່າ ປະຈຳລາວ

ຕຳແໜ່ງວ່າງ

ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ-ການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກທຳມະຊາດ

 

ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າໃນທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານວິທະຍາສາດ, ການອະນຸລັກໂລກ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສວນສາທາລະນະດ້ານສັດປ່າທີ່ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ພ້ອມໆກັນນັ້ນບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆກໍໄດ້ປ່ຽນແນວຄວາມຄິດໃນການມຸ່ງສູ່ທຳມະຊາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນໃນການຈິນຕະນາການກ່ຽວກັບສັດປ່າ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມະນຸດຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ. ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ ເພາະເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເຂົ້າໃນການຮັກສາຄວາມສົມບູນທາງຊີວະນາໆພັນຂອງໂລກ.

ສະຫຼຸບສັງລວມ: ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າປະຈຳລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານສັນຊາດລາວ ໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກທຳມະຊາດ ຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປະຈຳຢູ່ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳກະດິງ ແລະ ບັນດາເຂດສະຫງວນໃນແຂວງດັ່ງກ່າວ. ການລິເລີ່ມການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ພ້ອມທັງເພື່ອຮັບປະກັນການການຄຸ້ມຄອງຂອບເຂດປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຍົກສູງບົດບາດຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງບັນດາປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນຳອີກ.

ພັນທະການລາຍງານ: ຕໍາແໜ່ງນີ້ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຂັ້ນເບື້້ອງຕົ້ນຕໍ່ວິຊາການຜູ້ເປັນທີ່ປຶກສາຂັ້ນພາກພື້ນຂອງອົງການອະນຸລັກສັດປ່າໃຫ້ຮັບຮູ້ສໍາລັບວຽກງານການ ທ່ອງທ່ຽວແບບເປັນມິດກັບທຳມະຊາດນີ້  ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຍັງລາຍງານຂັ້ນຕໍ່ໄປໃຫ້ກັບທີມງານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງທ້ອງຖິ່ນຮັບຮູ້ນຳອີກ.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

Ø  ດໍາເນີນກິດຈະກໍາການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ວາງແຜນເບື້ອງຕົ້ນຮ່ວມກັບບັນດາພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກເອກະຊົນ.

Ø  ຊີ້ນຳ-ນຳພາການສຳຫຼວດພື້ນທີ່, ຈັດການຝຶກອົບຮົມຕາມກຳຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ.

Ø  ຊີ້ນຳ-ນຳພາການຈັດປະຊຸມກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບເປັນມິດກັບທຳມະຊາດ.

Ø  ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຕະຫຼາດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ.

Ø  ດຳເນິນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຂຽນແຜນທຸລະກິດ, ປະສານງານກັບບັນດາຊ່ຽວຊານ, ແປເອກະສານ ແລະ ການສົນທະນາ.

Ø  ຕິດຕໍ່ປະສານງານລະຫວ່າງຂະແຫນງການເອກະຊົນ ແລະ ຂະແຫນງການລັດ ເພື່ອສ້າງການຮ່ວມມືໃນພາກສ່ວນລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

Ø  ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ທີມງານ ແລະ ບັນດາກຸ່ມບ້ານເປົ້າຫມາຍໃນການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ.

Ø  ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເພື່ອເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການກວດກາຕິດຕາມ.

Ø  ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການທ່ຽວຊົມສັດປ່າ.

Ø  ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີ່ປຶກສາຈາກສາກົນ, ບັນດາພະນັກງານລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອປະຕິບັດເປັນຮູບແບບທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບເຂດປ່າສະຫງວນ.

Ø  ຊ່ວຍໃນການປະສານງານດ້ານການສົ່ງເສີມການຂາຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງບໍລິສັດ, ນັກຂ່າວ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

Ø  ວຽກງານການບໍລິຫານທົ່ວໄປ, ການຂຽນບົດລາຍງານ, ແລະ ການພັດທະນາອຸປະກອນການສື່ສານ.

Ø  ການແປເອກະສານ, ແປໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ວຽກທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ.

 

ຄຸນວຸດທິທີ່ຕ້ອງການ:

·       ການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ.

·       ມີປະສົບການເຮັດວຽກການທ່ອງທ່ຽວມາກ່ອນ, ມີຄວາມມັກກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການປະຕິບັດການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກທຳມະຊາດ.

·       ມີທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ປຶກສາຫາລືທີ່ດີ, ມີຄວາມສາມາດຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ບໍລິສັດເອກະຊົນ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນລັດຖະບານ.

·       ມີປະສົບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການສາກົນໃນການປະສານງານ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການໃນການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ.

·       ມີທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດເປັນຢ່າງດີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນທັກສະດ້ານການຂຽນ, ການເວົ້າ ແລະ ການສົນທະນາ.

·       ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງສັດປ່າແບບຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ.

 

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກງານ: ສົ່ງຊີວະປະຫວັດສະບັບພາສາອັງກິດ (CV) ແລະ ໜັງສືຂໍສະໝັກເຮັດວຽກ (Cover letter) ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງຜູ້ອ້າງອີງສອງທ່ານ ໃຫ້ແກ່ Mr.Paul Eshoo ທີ່ peshoo@wcs.org. ກະລຸນາເຮັດເອກະສານໃຫ້ຈະແຈ້ງ ພ້ອມທັງລະບຸຕໍາແຫນ່ງທີ່ທ່ານຈະສະຫມັກ.   ມື້ປິດຮັບສະໝັກແມ່ນວັນທີ 2 ມີນາ 2015. ມີພຽງແຕ່ຜູ້ສະຫມັກທີ່ຜ່ານຮອບຄັດເລືອກແບບຟອມເທົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ເຂົ້າຮອບສໍາພາດ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ປະຈຳລາວ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ໌ http://laos.wcs.org/

 

 

 

Facebook

Copyright 2007-2020 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: P.O. Box 6712 House No 390, Unit 34, Naxay Village, Xaysettha District, Vientiane, 01000, Laos |